Hz. Ali & Faziletleri

-------------------------------------------------------------------------

Annenin babanın fitnesi,kendi çocuğudur (ama)neden? (Cevap)
Bu soruya kendi yazdığım bir dörtlükle cevap vereyim sorulan soruyu burda bulacaksınız.
------------
Hakkı ikrah ettim maksat ölümdür.
Fitneyi çok sevdim çünkü yavrumdur
Benim gizli sevdam taki kayyumdur
Hüzeyfetül yemeniden öğrendim.
-------------------------------------------------------------------------

Bilmediğinizi Ehlizzikirden sorun?
ENBİYA S. A.7 (Feselü Ehlezzikri in küntöm letelamun) biliyormusun?
(Cevap)
Anlaşıldı, Kur,an-ın yöntemini ancak Ehlizzikir çözer. Çünkü 12 imam mucize ve kerametle ilim bilginleridir. İmam-u Sadık Hazretleri 4000, talebe hocasıydı.

 
-------------------------------------------------------------------------

( Ehlil kurba) kimlerdir, biliyormusunuz.
Cevap. Hz. MSV, buyurur, Ali ve Fatima Hasanla Hüseyin için.Ehli Beytimdir.Rabbim pak kıl ve her mekruhtan arındır.Hz. MSVdin bu temenni duasını yüce Allah
AHZEB S. A. 33 (inneme yuridullah liyezhebe ankümür ricse Ehlil beyti veyutah hiraköm tathira) Allah iradesiyle Ehli Beyti pak kılmıştır.)
-------------------------------------------------------------------------

S.A.V. buyuruyor. Allah c.c. bana beş şey verdi Ali,yede beş şey verdi, biliyormusunuz,?
Cevap.(bana söz Toparlamasını) (Ali,ye ilim Toparlamasını) (beni peygamber gönderdi) ( Ali,yi vasi ilan etti ) (bana kevser Nehrini verdi) ( Ali,ye selsebili verdi) ( bana vahiyi verdi ) ( Ali,ye de ilhamı verdi) ( beni peygamberlerin sonu) (Ali,yi de vasilerin sonu gönderdi)
-------------------------------------------------------------------------

(Hz. MSV din Hz. Ali,ye vasfı) biliyormusunuz
CEVAP. Hz.MSV buyurur ya Ali Allah,ı bilen yanlız ben ve sen , beni bilen ise Allah ve sen , seni bilen Allah ve ben. anlaşılan Allah ve Hz. M.S.V.dle Hz. Ali bilinçlerini insanlar idrak edemez. Bilinçlerine varamazlar. Çünkü Allah,ın öz nurundandırlar. Keyfiyetleri Allah,ın azim kudretinden ve rahmetinden, ayrıca Allah,ın sırrından ve nurundan müteselsil Hz. msv Hz. Ali her ilme ve bilince sahiptirler yer yüzünde tüm canlıların dil ve lügatlarını bilirler.
-------------------------------------------------------------------------

Hz.MSV. Hz. Ali hakkındaki vasıflı tanıtımı. biliyormusunuz?
Cevap. Hz.MSV der ( Ali Allah,ın velisi gökte ve yerde) kanıtı ( BAKARA S. A.257 Allahveliyullezine emenu) Ayetin kanıtı Allah c.c. velayetini Hz. Ali,ye bağışladığından dolayı Allah c.c. iman edenlerin velisidir.S.A.V.yine buyurur ,her kim Ali,nin üstüne üst edinirse Allah,a ve bana ve Ali,ye karşı kafirdir.
-------------------------------------------------------------------------

Ali,nin sevgisi ile cennete girilir. biliyormusunuz.?
Cevap. Ali,nin sevgisi imanın kemaline kanıttır. İmanın kemali ise Ali,nin sevgisi ile tamam olur. Hakiki iman ve İslam Ali,dir. Kanıt (Ali imran S.A. 84 (vemen yepteğı ğayrel islemi dinen felen yükbele minhu) İslam dini Ali,dir ve Ali ile var oldu. Başka din edinenler hüsrana tabidirler dinleri geçersizdir. S.A.V. buyurur, peygamberliğim Ali,ile kanıtlandı.
-------------------------------------------------------------------------

Hz.Ali kimdir. Hz.Ali,yi ne kadar tanıyorsunuz.?
Cevap. (S.A.V. Hz.Muhammedin hadislerinden,
Ali ile dinim var oldu), Sevgili canlar, ben bir insan olarak düşünüyorumda,Hz. Ali olmasaydı demekki din adına tehlikeye düşüyormuşuz bilmem insan oğlu bu durumu ne kadar idrak edebiliyor,
-------------------------------------------------------------------------

Ali huda,nın adili. Ali günah işlemekten arınmıştır. biliyormusunuz,?
Cevap. Ali her ilme ve her geleceğin bilincine vakıftır. Ali,nin gerçeğine erişilemez, hakikatını gözler göremez.
Ali,yi nefis etkileyemez kanıt ELMUNAFİKUN S. A. 8 (Velillehil izzetü veliresülihi velil muminin) söyle Allahın izzeti Ali,ye ve resülüne sonra müminlere verilmiştir. Anlaşılan Allah,ın izzet kapsamı Hz .M.S.V. d,leHz. Ali ile Fatima Hasan Hüseyinlerdir çünkü zatları Allah,ın ESMAUL HÜSNELERİDİR.
-------------------------------------------------------------------------

S.A.V. yine buyurur. Ali,nin vasfına varılamaz. biliyormusunuz.?
Cevap. Ben ve Ali yüce Allah,ın (kef ve nun ) harflerin emriyiz anlamı (kün) yani öz nurumdan olunuz, olduk ve kevinlerin tekvinine olup bitenine hakim ettirdi. Çünkü biz Allah,ın (yüzü gözü eli ve yanıyız) yanlış anlaşılmasın Allah hiç bir vasıfla veya sıfatla kıyaslanamaz. MSV,din Hz.Ali ile Allah,tan olan yakınlığının örneğini belirtmektedir.ve kendilerinin Allah tarafından çok şeylere görevlendirildiklerini ifade etmektedir.
-------------------------------------------------------------------------

Biz Kabenin iman kapısıyız.Hudanın sancağıyız. biliyormusunuz?
Cevap. Allah kudretini , iradesini ,sevgisini, ibadetini, yakınlığını, şefaat kabulünü sevgimizle ilan etti. Ben ve Ali Allah,ın kitabına Kaşayız. Biz yüce (yıldızların aslıyız) anlamı Fatima Hasan ve Hüseyinlerdir. A.S. biz Allah,ın yerde masum insanların güneşleriyiz Biz cennette (Ahmet devletiyiz) açıklaması Hz. MSVd yer yüzüne inmeden İsa peygamber A.S. benden sonra gelecek peygamberin ismi (AHMET) tanıttı biz Allahın emri ile insanlara rahmet gönderildik.
-------------------------------------------------------------------------

(Kuranı Kerim,de Hz. Ali,nin vasfı) biliyormusunuz?
Cevap. Allah Hz. Ali,yi ve kerametlerini belirleyen ayetlerle tanıtmıştır. işte yüce Allah,ın tanıtmış olduğu ayetlerden bir kısım İNSAN süresi A. 6( Aynen yeşrabu bihe ibadullah) (Ali ile Fatima Hasan,la Hüseyin,ler Allah,a yakınlıklarından dolayı Allah tarafından cennette kendilerine mahsus marifet ikrar şarabını ifade etmektedir) yine (İNSAN S.A.7 ) (yüfüne binnezri) Hz.Ali ile Hz.Fatıma bizlere öncülük için Hasanla Hüseyinin rahatsız olduklarında yüce Allah,a adamış oldukları Adağı Allah,ın sevgisine nail müstahaklara paylaştırmaları bizlere örnektir
---------------------------------------------------------------------------

Hz. Ali kanıtıyla ilgili.. bilginiz varmı.?
Cevap. (MERYEM S. A .50 vecealne lehom lisene, sıdkın Aliyye)Allah c.c. ayette Hz.Muhammed,e buyurur, geçmiş peygamberlerden yakub ve ishaka rahmetinden hiba ettiği sadık lisan (Alidir) Assafi Tefsirinde ayetle ilgili açıklama.
Hz. MSV,le Hz. Ali,nin nuru bütün peygamberi teşrif etmiştir. Hadisin kanıtları barizdir.yine Hz.MSVdin Ali hakkında söyleyişi (Ali takidir) kanıtı ( MERYEM S. A. 63 Tikel cennetül leti nurisu min ibedine men kene takkiye) evet Allah has cennetini seçtiği has kullarına nasip ettirir.
-------------------------------------------------------------------------

Allah,ın indirmiş olduğu ayetlerden ne kadarını, biliyoruz?
Cevap, Nemil S.A.75 ( Vema min Ğaibin fil vardi vele fi semei illa fi kiTebim mubin) yerde ve gökte ne varsa Allahın mubin kitabında mevcuttur,Hz. MSV buyurur Allahın mubin kitabı Ali,dir. Her ilme vakıf yine Ali,dir. Ali,ye ilmimden bin kapı öğrettim. Her ilim kapısı bin ilim kapısına açılır işte Hz.Ali,nin her gelecekle ilgili ilme vakıf olduğunu ispatlar. S.A.V. buyurur. Her kim benim bu söyleyişime karşı yalan derse ve Ali,ye karşı kasit düşünürse Kur,ana inançsızlıkta bulunmuş ve bizleri yalanlamış olur. Bizleri yalanlıyan Allah tarafından lanet edilmiştir.
-------------------------------------------------------------------------

Hz.Ali,nin yüceliği hakkında kanıtlayıcı ayet Elbersinin Meşarik Envarulyakin eserindetesbiti biliyormusunuz?
Cevap. FATIR S.A. 10 (İleyhi yasadu elkelime ettayyibü vel amelu assalihu yerfe ahu) iyi söz Leilehe İllallah Muhammed RESÜLÜLLAH) iyi ve Afdal amel Ali,nin sevgisidir . Yine S.A.V. buyurur .Ali,nin sevgisi yapılan amelde olmassa makbul Amel değildir ,sevab kazandırmaz. Yine aynı eserde tesbit . Hz. MSV,din yüce Allahtan kanıtlama isteği , ESRA S. A. 80
(Vec alli min ledünke sultanan nasira) ( Rabbim bana senden yardımcı hiba et, bana zafer kazandırıcı olsun.)Ayetin delil kanıtı barizdir Hz. MSV de yardımcı ve zafer kazandırıcı Ali,dir.
-------------------------------------------------------------------------

RESÜLÜLLAH S.A.V.buyurur. Ali imanın hepsidir . Ali,ye küfür eden, imana küfür etmiştir. biliyormusunuz?
Cevap , Kanıt MAİDE S.A. 5 vemen yekför biliymeni fekad habita amlehu ve huvva fil ahireti minelhasirin) Her kim imana karşı küfür ederse Ameli boşa gider. Ahirette hüsrana uğrar. Yine ayetin getirdiği kanıt Elkandüzinin tesbitinden AHZEB veHENDEK savaşında Hz.Ali Amru bin Viddinin savaşına indiğinde (RESÜLÜLLAH buyurur. İmanın hepsi küfürün hepsine indi) anlaşılan Ali imandır ve imanın kendisidir . ayetin kanıtı ise gerçek olarak Ali,ye karşı kin, inkar, küfür düşünenin Ameliboş ve hüsrandır.
-------------------------------------------------------------------------

Selmanul Farisi, Elmikdad, ve Ebezzer,RESÜLÜLLAH,tan duyduklarını. biliyormusunuz.?
Cevap, Allahın yanında geçerli imam. Kur,anı kerimde belirlenmiştir. ( YASİN S. A 12 vekülle şey in Ahsaynahu fi imemim mubin) S.A.V. buyurur: biliniz Elimemul mubin yalnız Ali,dir. Ali imamların imamıdır. Cenazemi yıkayacaktır . ilk namazımı kılacak kişi ve mezarıma indirecek ve telkinimi yapacak imamu Ali,dir. Ali,den başka imam edinen imamı yok ve Ali,yi imam kabul etmiyenin ölümü imamsız cahiliye dönük ölmüştür. Ali,nin sevgisi haricinde imam edinip sevenler şefaatimden mahrum ölmüştür. Çünkü benden sonra Ali,nin zürriyetinden 12 Halifem imam olarak ve Ehli Beyti,min devamı geleceklerdir, Ali Başlarıdır.
-------------------------------------------------------------------------

(Hz.Ali,nin, Oğlu Hasana Yazdırdığı, Vasiyetinden bir bölüm, biliyormusunuz.?
Cevap, BİSMİLLEHİRRAHMANİRRAHİM
Ben Ali,Bin Ebu Talibin oğluyum, ikrarım:
Eşhedü en leileha illallah vahdahu leşerike lehu ve enne Muhammeden Abdehu veresülehü.
Allah tektir ortağı yoktur.Muhammed Resulü ve Peygamberidir. İkrarımın kanıtı,
ENAM S.A. 162 Kul İnne Salatı venüsüki vemah ye ye ve memeti lillehi rabbil alemin leşerike lehu ve bizelike umirtu veene evvelul müslimin.
Namazım, bağlılığım , ölümüm, ihya oluşum. yüce Allaha aittir. Oğlum Hasan sana ve Ehli Beytime bu vasiyetim: Allahın takvası ile yaşayın ve ölmeden önce her mekruhtan arının. Allahın kopmaz ipi deden Muhammedil Mustafanın tanıtmış olduğu benim velayetimden ayrılmayın. İslam alemini birliğe beraberliğe gayret ettiriniz.
-------------------------------------------------------------------------

Hz. Ali,nin Muaviye ye Nasihatı. Biliyormusunuz?
Cevap, sakın kimsenin Hakkını gasp etme. Kendini Haklı çıkarmak için yalanla yetinme. dünyayı kazanmak için dini alet etme. Çünkü dünya fanidir. din ise sevabı ile bakidir. Dini alet edip dünyada yücelmen seni Allah yanında yüceltmez. Sakın hataya haksızlığa düşmemeye gayret et. Nice kişiler hatalı davranışlarıyla kendilerini Haklı görüp, Allah,ın ve bilenlerin Nezdinde yer almadılar . Sen Kur,anın Ehli değilsin, nasıl olurda bizi Kur,anın hükmüne teklif ediyorsun. Biz seni Kur,anın hükmüyle teklif ettik kabul etmedin. Bil,ki bu dünya kimseye baki kalmadı, kimseyede kalmaz. Mağrur olma, çünkü bir gün yok olup gideceksin.
-------------------------------------------------------------------------

(Hz. Ali,den Nasihat ve ünlü sözler) biliyormusunuz?
CEVAP, Nechul belağati eserinin dördüncü cildinden Hz. Ali buyurur;
İyi dost Akıldır. İyi miras ilimdir. İyi dost kara gün dostudur. Akıl sahibinin dostudur. Cahillik ise düşmanıdır,Akıllı insanın sandığı diline ve sırrına hakim olmasıdır. Sabır kötülük ve musibetlerin önleyicisi ve mezarıdır. bir gün dünya seninle olursa, bilki gelecek günlerde aleyhinde olacaktır. Dünya seni yüceltirse bil,ki başkasını alçaltmıştır. Düşmanını yenersen Af sahibi ol. Yüce kudrete şükür etmiş olursun . En aciz insan, dost edinmeyi bilmeyen insandır. Kendi görüşüyle yetinen yanılmaya mahkümdür. Haklı kişinin hakkını vermiyen, haksızlıkla yetinmiştir. Ağır günahları silecek şey, zulma uğramış iltica hakkına sahib olanı mülteci kabul etmektir.Hasta olanın derdine çare bulmak hasenettir.Allah,ın nimetine şükür etmeyen Asi kişidir.
-------------------------------------------------------------------------

(Hz. Ali ilmi ile ilgili tanıtım) biliyormusunuz?
CEVAP, Cabir elbersinin Meşarik envarulyakin eserinde,Elkandüzi yenebiulmuvedde eserinde tesbitleri, Ammar bin yasire dayalı der; ben ve Ali günün birinde hira sahrasında idik, kilisenin rahibi kilise çanını çalar, Hz.Ali bana ya Ammar bilirmisin kilise çanının dediklerini? Ammer der; ya Ali bilemem. Hz.Ali der;ya Ammar çanın vuruşlarındaki ima (ey dünya mağrurları, dünyayı yavaş yavaş terk edin Allahın içi külli Nurdur, haktır Biz bu dünyada mahkum kaldık. her gün eksilenimiz oluyor ne gibi amele sahip olduğunu bilmeden)Ammar der Hz.Ali ile beraber rahibin yanına gittik ve rahibe çanı çalarmısın, rahip Ammara der. Siz müslüman-sınız ne anlayacaksınız çanın vuruşlarındaki ima sözlerini Rahip çanı çalınca Hz. Ali çanın ima ettiği vuruşu ifade edince Rahip Allaha şükür ederek secedesinden sonra müslüman olur.
-------------------------------------------------------------------------

(Cabir Elberesinin Tesbitlerinden) biliyormusunuz.
CEVAP, Meşarik envarul yakin eserinden sayfa 167 Hz. Ali der;ben ilk Nuhum.ben Ademle Nuh,un aralarındaki devri ve olup biteni bilirim. Ben birinci Tufanım. Ben İkinci Tufanın sahibiyim. Ben El Arim seyliyim. Ben gizli esrarın Hazinesiyim. Ben Allahın yaratmış olduğu kelemim. Ben kalemden önceyim. Ben levhil mahfuzla levhten önceyim. Ben Allahın Cabırsa ile Cabılka Cennet şehirleriyim.Ben Hudanın ışığıyım. Ben tukanın anahtarıyım.Ben yer ve göğün hazinesiyim. Ben yağmurun damla sayısını bilirim. Benim velayetimle ameller kabul olunur. Benim velayetimin haricine olan ameller, sahibini Cehennem cezasından koruyamaz. İşte Alevi ve Alevi Nusayri sevgilerinin temeli Hz. MSV dle ve Hz. Ali ile Ehli Beyt ve on iki imamlardır.
-------------------------------------------------------------------------

(Hz. Ali Mucizelerinden) Biliyormusunuz?
CEVAP, Hz. Ali,nin mucizelerini kanıtlayan(Yasin S.A.78-79-81) vedaraba lene meselev venesiye halkahu Kala mey yuhyil izama vehiye remim. Kul yuhyihel lezi enşe ehe evvele marratin vehuva bikülli halkın alim Ellezi ceale leköm mineşşeceril Ahdari Naran feiza entöm minhu tuvkidün)
Ayetin inişi Esbeğ bin Nebete şöyle kanıtlıyor. Hz. MSV ve Hz. Ali ile müslümanlar(ESSEKESİKVESSÜKÜN)
Gazvesinin seferinde müslümanlar. Hz. M.S.A.V. emriyle istirahat konaklamasında iken. Ömer Bin Alhattab Dağın eteğinde dolaşırken , eskimiş insan kafa iskeleti görür. Hangi devrin ve kime ait olduğunu öğrenmek için alır ve Hz. MSV,din yanına getirir . Ya Resülüllah bize bu eskimiş kafa iskeletini seslendirirmisin ki; bilelim hangi devrin ve kim olduğunu Hz.MSV isteğinin yerine gelmesi için Hz. Ali,ye der; Ya Ali, Allahından dile, iskelet dile gelip kim olduğunu söylesin. Hz. Ali kafa iskeletine der; Yüce Allahın her şeye kadir. kün emri ile konuş, ve kim olduğunu söyle. Hz.Ali yüce Allahından; iskeletin dile gelmesi için duası kabul edilince, kafa iskeleti dile gelir. hangi asra ait olduğunu söyler.
-------------------------------------------------------------------------

(Hz. Hüseyinin, dünyaya Teşrifi) biliyormusunuz?
CEVAP, Abdulvahab oğlu Hüseyin mucizeler gözünden Adlı eserinde. Hz. Ali,ye dayalı der. Cebrail A.S. Resülüllaha indi ve dedi. Ya Resülüllah Fatimatüzzehra bir oğlan çocuğu ile hamiledir. Allahın emri; ismi hüseyindir. Cebrail der Hüseyin Emevi Zülmu ile şehid olcaktır. Cerailin A.S. bu haberini duyan Fatima der; Böyle bir çocuk istemiyorum. Cebrail A.S. der;Yine ya Resülüllah Fatimaya söyle Allah c. c. Hüseyinin sülbünden 12 Halife imamlar gelecektir, senin varislerin ve Halifelerin ve Ehli beytinin devamıdır. Ehli Beyt Hülefei Raşidinleridir . ve Peygamberlerin varisleridir.
-------------------------------------------------------------------------

İmamu Zeynel Abidinin Kerametlerinden. Biliyormusunuz?
CEVAP, El Hüseyin bin Hamdanın Hedeyetül kübra eserinde tesbiti. İmamu Zeynel Abidinin yanına yavrusunu avcılara kaptıran bir geyik gelir. ve kendi lügatı ile Ali Zeynel Abidine şikayette bulunur. O an yanında hazır olan mürüdlerden biri der;Allah aşkına bu geyik ağlıyarak sana ne diyor? Ali Zeynel Abidin der. Dün ormanda yavrusunu bir avcı avlamıştır yavrusunu Emzirmek için arıyor, Hazır mürütlerden Bin El Küreyşi der. Ben dün ormanda avlanırken önüme bir geyik çıktı beni görünce yavrusunu terk ederek kaçtı. Bende yavrusunu aldım getirdim, senin hürmetin için hiba ediyorum, öylelikle geyik yavrusunu alıp gider. İşte Ali Zeynel Abidinin kerametlerindendir.
-------------------------------------------------------------------------


(İmamu Sadık Kerametlerinden) Biliyormusunuz?
CEVAP, Hedeyetül kübra eserindeki tesbit.
İmamu sadığın yanına Abdullah Addisani isimli şahıs ashapları ile gelir , ve der ;ya sadık ,senin Allahın her şeye kadir diyorsun, gök ve yerin tümünü bir yumurta kabuğuna sığdıra bilirmi? yumurta büyümemek , gök ve yer küçülmemek şartıyla,İmamu sadık evet der .Disani görelim deyince İmamu sadık cabir bin yezid el Cafiye bir yumurta getir, yumurta getirilince İmamu sadık Disanıya al ve bak Allahımın küdretinden ibret al. Disani alıp bakınca gök ve yeri dağları ile denizleri ile Nehirlerini görünce der ki;Ya sadık cidden senin Allahın kadirdir. İmamu sadık Disaniye der ki ;bu suali sormana gerek yok. Allahım bu sualin gerçeğini insanlarda iki göze sığdırmış. Göz büyümeden, gök ve yer ufalmadan görüyor.
-------------------------------------------------------------------------

 

İmamu Ali,yül Hedi,nin Kerametlerinden./ Biliyormusunuz?
CEVAP, Devrinde Hakim olan ,Halife Haruni Raşidin oğlu ElmuTevekkel, İmamu Aliyül Hedi,ye haber salar gel bizimle ava çıkalım. İmamu Aliyül Hedi etrafındaki mürütlere derki; Elmütevekel askeri ile nehirin üzerindeki köprüden geçerken Atı ürkecek ve kendi düşüp ayağı kırılacaktır. anlaşılan İmamu Aliyül Hedinin gelecekle ilgili ilmi bilgisi kanıtlıdır.

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

İMAMU ALİYÜL HEDİNİ Kerametlerinden,Biliyormusunuz?

CEVAP, Haruni Reşidin oğlu Elmutevekelin emri altında zürafe isimli adamına emir verir. İmamu Aliyül Hediyi öldüreceksin. Zürafe bu suikat emrini yerine getirmek için derki Kılıcımı aldım ve İmamu Aliyül Hedinin avlusuna geçtim , baktımki; imamu Aliyül Hedi avlusunda yüce Allaha ibadet ediyordu, ben ise, bana verilen emri yerine getirmek için kılıcıma asıldım ve yanına yaklaşmak istedim. Aynı anda önüme ağzını açmış Samirra Şehrini yutacak şekilde, bir aslan gördüm ve benim Aliyül Hediye varmamı engelledi. Boş olarak Emutevekkelin yanına vardım ve olan durumu bildirdim. ElmuTevekkel kininden vaz geçmiyerek, İmamu Aliyül Hedi,yi öldürmek için çare düşünerek sırrını gizliyen adamlarına istişare şeklinde bildirir, fakat İmamu Aliyül Hedi,nin bilincinden kaçmayan hakkındaki suikastleri mürütlerine anlatır ve derki.
ElmuTevekkel sanıyorki;yaptıklarını bilemiyeceğim, fakat biz Ehli Beyt sabırlı idareci musibetlerin şerrinden korunmamız mümkündür. lakin kafirlerin üzerine hüccet olsun .Amellerini karşılarına ayna yansıması gibi yansıtırız ve mürütlerine derki; size ElmüTevekkeli şimdi önüme esir şekilde getirttireceğim ve ellerini havaya açıp duada bulunur aynı anda iki Melek ElmuTevekkeli esir ve işkence altıda huzurlarına getirirler. Mürütler İmamu Aliyül Hedi,ye derlerki; Siz Ehli Beyt Allahın hikmeti sizdedir.
-------------------------------------------------------------------------

ON İKİ İMAMIN SIRA İLE İSİMLERİ, Biliyormusunuz?
CEVAP,
1-ALİYÜL MURTADA
2-HASANÜL MÜCTEBE
3-HÜSEYNÜL ŞEHİDÜ BİKERBELA
4-ALİ ZEYNEL ABİDİN
5-MUHAMMEDİL BAKIR
6-CAFERUS SADIK
7-MUSAL KAZIM
8-ALİYÜR RİDA
9-MUHAMMEDUL CEVVED
10-ALİYÜL HEDİ
11-HASANÜL AHİRİL ASKERİ
12-İMAMU MUHAMMED ELKAİMUL MEHDİ

Allahın salatı ve salamı cümlesine olsun.
-------------------------------------------------------------------------ON İKİ İMAMIN KAPICILARI İLE İSİMLERİ. Biliyormusunuz?
CEVAP,
1 .Aliyül Murtada 1. Selmanul Farisi
2. El Hasanul Müctebe 2. Kaysu Bin varaka Erreyahi
3. El Hüseyneşşehidü bikerbela 3. Raşidül Hicri
4. Ali Zeynel Abidin 4. Abdullah Bin Ğalib Elkebili
5. Muhammedul Bakır 5. Yahya Bin Muamer
6. Caferus Sadık 6. Cabir BinYezidel Cafi
7. Musal Kazım 7. EBul Hattab Muhammad bin el mufaddal
8.Aliyür rida 8.El Mufaddal Bin Amru
9.Muhammedal Cevved 9. Muhammed Bin Elmufaddal,
10.Aliyül Hedi 10.Amru Bin furatul Katib
11.Hasanul Ahiril Askeril 11.Muhammed Bin Nusayır
12.Elkaimul Mehdi

Muhammed Bin Nusayır İki İmamın devrini yaşamıştır. İşte on iki imamın kapıcıları ile isimleri beraberlerinde eytem ve evliyalarıda vardır. İşte on iki imam tanıtımı ile ilgili tesbitlerimle mürüd ve okuyucuların nazar dikkatlerini uyarmakla yüce Allahtan günahlarımızın affını Hz. MSV ve Ehli Beyt,le on iki İmam Hürmetleriyle temenni ederim ki. Cümlemiz sevgileri ile yüce Allahın Huzurunda Hz. MSV, din şefaatına nail oluruz.

AMİN

NOT: On iki İmam hayatları ile ilgili yazım haktır, kanıtlıdır. İman eden Ehli İmandandır.
Allahın selamı İman edenlere olsun.
AMİN
-------------------------------------------------------------------------

Nusayri Akidesinde Ehli Beyt Yüceliği, Biliyormusunuz?
CEVAP . Elkandüzi Yenebiulmuvedde, Ahmet Bican Envarul aşikin, ElHamvini fereide assamtayın eserlerinde, Tesbitleri. Hz. Muhammed S.A.V. buyurur. Ben ve Ali Allah,ın öz nurundan Arşın gölgesinde 80, bin sene yüce Allah,a tesbih ettik.
Aynı eserlerde tesbit RESÜLÜLLAH S.A.V. buyurur. Allah
benim ve Ali,nin nurundan kainatın üzerine serpti. Nurumuz kime isabet ettiyse aydınlandı. Nurumuzdan isabet olmiyan. Nursuz. Cehlin karanlığında kaldı. bu iki hadisin eleştirisinden anlaşılan Allah,ın emri ile Hz. Muhammed S.A.V. Hz. Ali nurlarıyla gök, yer, kainat, aydınlanmıştır. Bu nedenle yollarından ve izlerinden giden ve İslam dinin özelliklerine kabullenen Alevi, Nusayri, Şiilerdir. Çünkü Ehlibeyte karşı, Hadislerine tahrif. Fetvalarına değiştirmediler. Kin ve zulum düzenlemediler. Ruhan seven ve inananlardır.
------------------------------------------------------------------------(Kanber bin kaden Edevsi) Biliyormusunuz?
CEVAP.
Abdullah Muhammed bin Muhammed bin Hasan Elbağdediy Elmısır eserinde tesbiti, İmamu Sadığa dayalı, Kanber bin kadaen eddevsi hakkında tesbiti, yine Ebu said Elmeynunbin Kasım Ettabarani Elmaarif Eserinde Tesbiti, devs kabilesinden olduğu ve kabilesi gibi.Puta tapmadığı kanıtlanmıştır. Ehli beyte sevgisi gerçek olduğunun kanıtı Hz. Ali hizmetçiliğine kabulu, ve beraber yoldaş etmesi,Ehli beytin sadık insanı olduğunu kanıtlar.Yine Hz. Ali,ye sevgisini ve bağlılığını ispatlayan keramet. Hz. Ali Abdullah bin seba ve kardeşlerini yakmak istediği zaman Hz. Ali Kanbere derki, şu ateşin içinden öbür tarafa geç. Kanber itirazsız geçer, hiç bir tarafı yanmaz işte keramet sahibi ve Hz.Ali,ye içten bağlı olduğunu kanıtlamıştır.
-------------------------------------------------------------------------

B.S. (FATİHA Suresi Mekkede inmiştir. Biliyormusunuz?
CEVAP. .ElHamdu lillehi rabil Alemin Arrahmanirrahimi. Meliki yevmiddin. iyyaka nabudu ve iyyaka nesta in. ihdines siratel mustekim. siratallezine en amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled dalin.
Fatiha süresi yeddi ayettir. Kur,anı kerimin başıdır anesidir gökten yere inmiş kitab ve suhufların tüm ilimlerini kapsamaktadır. Her duanın ve namazın başıdır. İsimlerini yüce Allah kur,anda. Fatiha. Umul kitab. Essebul meseni. VEzzikril Hakim. ve daha isimlerle tanıtmıştır.
-------------------------------------------------------------------------


B .S. NES Süresi. Biliyormusunuz?
CEVAP.
Kul e üvzü birabin nesi. melikin nesi. ilahin nesi. min şerril ves vesil Hannesi. ellezi yüvesvisü fi sudurin nesi. minel cinneti vennesi.
Kul kelimesi yüce Allahın Resülüne emir sözcüğüdür söyle ya Muhammed. İnsanları yaratan yü-ce Allaha sığınıyorum. fitne ve iftira ile fucurluk edenlerin şerrinden anlaşılan fitne ve ordu bozanlık yapanlar Allah nezdinde nefrete tabi insanlardır.
-------------------------------------------------------------------------

B.S. FELAK Süresi. Bliyormusunuz?
CEVAP.
Kul e üvzu birabbil felak. min şerri mahalak. vemin şerri ğasikin iza vakab. vem şerrin neffeseti fil ukadi. vemin şerri Hadisin iza Hasad.

Kul sözcüğü Allahın resülüne emir sözcüğüdür e üvzü sözcüğü iltica anlamındadır. (birabil felak)gecenin karanlığını tan atışı ile gündüzün ışığını başlatan yüce Allaha iltica et. yer yüzünde yaratmış olduğu zalim ğaddar fitne fesat ve dini akidelerde şirk ve yanlış şekilde inancına sahip olanlardanuzaklaşmaktır
-------------------------------------------------------------------------

(B.S.) İHLAS Süresi. Biliyormusunuz?
CEVAP.
Kul Huva Allahu Ahad. Allahus samad. lem yelid. velem yüvled. velem yekün lehu küfüven Ahad.
Söyle ya Muhammed Allahım tektir içi külli Nurdur kimseyi doğurmamıştır. kimsedende doğmamıştır. Besleyicisi ve koruyucusu yoktur.
-------------------------------------------------------------------------

(Ehli Beytin ikinci beş sahipleri) Biliyormusunuz?
CEVAP.
Hz. Selmanul farisi kanıtı RESÜLÜLLAH S.A.V. Medine,nin Hendek savaşı esnalarında buyurur.(Selman minne) Ehlil Beyt.Anlamı Selman bizden Ehli beyttendir. Hz. Caferu Tayyar Hz. Ali,nin öz kardeşidir. Hz. Muhammed,le amca zade oğulları öz Nur ve seceredendirler. (Müte) gazvesinde müşrikler savaş meydanında tam çember ablukasına alınca aralarından Havaya, sıçrayınca derler (cafer tar) o andan Cafer Tayyar lakabını alır.
(Hz. Hamza) Hz.Ali,nin ve Hz. Muhammedin amcasıdır. Hz. Ali ise Hz. Muhammedle öz amca çocukları ve aynı Nur ve seceredendir. Hz. Hamza İslam dinin büyük şehitlerindendir. Uhud Ğazvesinde şehid olmuştur. Yine Hz. Ali,nin Kardeşleri, (Talib)ve (Ükayil) ikinci Ehli beyt zevatları bunlardır. Beşi Allah,ın öz Nurundan müteselsildir.
-------------------------------------------------------------------------

(Hz. Muhammed,in kerametlerinden) Biliyormusunuz?
CEVAP.
Yine Elberesi meşerık Envarulyakin eserinden Vehib Bin Münebbeh Bin Abbasa dayalı RESÜLÜLLAH S.A.V. buyurur, Allah c.c. beni Miraca çağırdığında bana dedi.
(Le ilaha illa enne) Zatımın uluhiyetiyle yemin ederim ümmetinden, yalnız Ali,nin velayetine kabullenenleri cennetime kabul edeceğim.
RESÜLÜLLAH S.A.V. buyurur. Rabbim cennete kimler girecektir. Allahc.c. buyurur, cennete girmek kısmeti senin şefatine nail, Ali,nin sevgisine sahib olanlarındır. Çünkü Ali,nin sülbünden senin zürriyetin 12 imam devam edecektir. İslam dininin devamını insanların yüreğinde tescil edeceklerdir. Ya Muhammed Ali,yi müjdele. Ali,nin sülbünden müteselsil olarak (Elkamul Mehdiyi) yaratacağım, çünkü İsa A.S. Ardından Namaz kıldı. (ELMEHDİ) A.S. (kafirleri, zalimleri, haksızlık edenleri, Adilsiz davrananları yok edecektir.
-------------------------------------------------------------------------

(Hz. MSVdin gelecekle ilgili söyleyişi) Biliyormusunuz?
CEVAP . Hz. Muhammed S.A.V. Torunu Hz. Hasana derki: Muaviye sana hediye edeceği Cade isimli kadın vasıtası ile seni zehirletecektir.
-------------------------------------------------------------------------

Hz. MSVd,in Tarihi Tanıtımı) Biliyormusunuz?
CEVAP.
Hz. MSVdin doğumu 571-de
Hz. MSVd,de Vahi ve Kur,an inişi 611-de
Hz. MSVd,in Ayı ikiye bölmesi 620-de
Hz. MSVd,in Miracı 622.nin Receb ayının 27-28 Bağlayan gecede
Hz. MSVd,in Hicret Tarihi 623-te
Hz. MSVd,e Oruç Tutma emri 625-te
Hz. MSVd,in Peygamberlik müddeti 23 Yıl
Hz. MSVd,in yaşadığı yaş 63
Hz. MSVd,in Veda Haccı 633,ün 4, üncü ayında
Hz. MSVD,in Dünya değiştirme tarihi 634-te
-------------------------------------------------------------------------

TARİHTEN ÖZET. Biliyormusunuz?
CEVAP.
Hz. İmamu Aliyur Erriza,dan el üsüs eserinde: Adem AS. Yunanca dille konuşmuştur.
Hz.Musa,ya AS. TEVRAT İbranice Ramazan ayının 6 sında inmiştir.
Hz. Davu peygambere AS.ZEBUR Yine İbranice Ramazan Ayının 12 sinde inmiştir.
Hz.İSA,ya AS. İNCİL Suryanice Ramazan Ayının 28 inde inmiştir.
Hz.Muhammed,e SAV. KUR-ANI KERİM Arapça lugatla Ramazan Ayının 23 ünde inmiştir.
-------------------------------------------------------------------------

ALLAH c.c.akıl ile dünya insanlarını bilinçlendirmiştir. Biliyormusunuz?
CEVAP.
Kanıt (ALAK) S.A. 4 (ellezi alleme bilkalemi allemel insene melem yalem) Yüce Allah insanlara okuma ve yazma ile bilmediklerini öğretti.
-------------------------------------------------------------------------

 

 

Hz. Muhammed,in Hadislerinden, Biliyormusunuz?
CEVAP.
(Cennete Ehli Beyt,imle girersiniz. Ehli Beyt,imle dua ve amelleriniz kabul olunur. Çünkü Ehli Beyt,im mayamdandır.)
Çünkü Ehli beyt Allah,ın öz nurundan müteselsil, her hatadan ve nefis etkisinden arınmışlardır. Kanıt (AHZEB) S. A.33 (inneme yuridullah liyuzhibe ankümür ricse Ehlel beyti ve yutahhiraköm tathira) (Allah,ın iradesi Ehli beyti her mekruhtan ve günah işlemekten arındırmıştır.)
-------------------------------------------------------------------------

 

BABA ve ANNE YÜCELİKLERİ. Biliyormusunuz?
CEVAP,
Elkanduzi yenebiul muvedde eserinde tesbiti Hz. Muhammed S.A.V. buyurur: ye Ali ben ve sen bu ümmetin Babasıyız, bizim rızamızla cennete girilir. yolumuzdan ayrılana lanet olsun.
Mecmaelbeyen eserinde ENES bin Malike dayalı,
Hz. Muhammed. S.A.V. buyurur, cennet Baba ve Annelerin ayakları altındadır. (ANKEBUT S.A. 8 vavasaynal insene bivelideyhi hüsnen)insanı Baba ve Anneye güzel bakımı ve karşılarında yumşak ve tevazulu davranması için vasiyet ettik.
-------------------------------------------------------------------------

ÇOCUĞUN BABA ve ANNEDE HAKKI. Biliyormusunuz?
CEVAP.
(S.A.11 yuvsikömullah fiy evlediköm) Allahın c.c. Baba ve Anneye vasiyeti ve emri, çocuklarınızın,eğitimi ve istikballerinin temininden sorumlusunuz, biliniz.
Tenbihil Ğafilin sayfa 46 mekerimil ahlak sayfa 220 de tesbit Hz. Muhammed s.a.v. buyurur, çocuğun Baba ve Annede hakkı (iyi isimle isimlendirmeleri),(okuma ve yazmayı öğretmeli) (everip iyi istikbal sahibi olmasına sebeb olmalı.
-------------------------------------------------------------------------

BABA ve ANNEYE İTAAT EDİLMEYECEK hususlar. Biliyormusunuz?
CEVAP.
(ANKEBUT S.A. 8 vein cehedeke lituşrike bi meleyse leke bihi ilmon fele tutiuhuma) Allahın çocuklara ikazı, Baba ve Anne çocuğunu Allaha şirk koşmak için. veya, Allah,ı razı etmiyecek zulum fitne gasp harama yöneltmek gibi uğraşımları olduğunda itaat etmeyiniz buyurur.
-------------------------------------------------------------------------

BABA ve ANNE BAKIMI HAKKINDA. Biliyormusunuz.?
CEVAP,
(LOKMAN S.A.14 vavassaynal insene bivelideyhi hemelethu ümmühü vehnen ale vehnin vefisalahu fiy ameyni enişkörli veli velideyke ileyyermasie.) (Allah c.c. buyurur, insana vasiyet ettik, Baba ve Anneye güzel bakınız, sizi karnında katı su halinden, cenin halindede besleyip büyütmüş ve doğurmanın işkencesini çekerekdünyaya doğurmuş ve bebek döneminiz dahil iki sene bakımınızı üstlenmiştir. Bana, Baba ve Anneye şükür et. Ecel bitiminde bana döneceğini bil.)
Allahın dargınlığı Baba ve Annenin dargınlığıyla bağdaşmıştır.
NURUL Absar eserinden sayfa 42 riyadussalihin sayfa 9 S.A.V. buyurur, Baba ve Annenin sevgisini biliniz. Kıymetlerini unutmayınız. Yoksa neslinizi yok eder, nurunuzu,da söndürür.
 

 --------------------------------------------------------------------------

(ALEVİLER KİMLERDİR) BİLİYORMUSUNUZ.
CEVAP.
Ahmet elveili tesbitinden Alevilik: Hz. Ali ismi ile, Ehli beytin sevgisine kendilerini adayan topluma denilir. Ayrıca, Aleviler; Ehli beyt izinden Kur,anın ahkamından ayrılmayanlardır..
 

 

 -----------------------------------------------------------------------

GEÇERLİ HİZB KİMLERDİR. BİLİYORMUSUNUZ.
CEVAP..
Elveili tesbitinden; Hz. Muhammedin S.A.V. yanında selmanul farisi, velmikadad, ve ebizzer ve Ammar bin yasir, Hüzeyfetül yemeni, ile beraber otururken, Hz. Ali gelmiştir. Hz. Muhammed S.A.V. buyurur. (Heze vehuzbihi homil muflihan) yani Ali vesevenleri Allahın yanında başarılı olanlardır. ..
 

 

 


------------------------------------------------------------------------

RAFAZİLER KİMLERDİR? BİLİYORMUSUNUZ.
CEVAP.
Dr. Ahmet elveili hüvyetü etteşeyui eserinde tesbiti; Rafaziler Alevi Nusayrilerdir. Rafazi lakap ve ismini Ehli Beyt zalimlerini sevmediklerinden, Velayetlerini kabullenmediklerinden, isimleri ile isimlenmediklerinden, Hz. Muhammed S.A.V. ve Ehli beyt ile Kur,an ana yasasına karşı getirdikleri aslı olmayan bidatlara inanmadıklarından dolayı Rafazılikle isimlendirilmişlerdir. ..
 

 

 


------------------------------------------------------------------------

(Şiilik kimden ve nereden kalmıştır.) biliyormusunuz.
CEVAP.
Dr.Ahmet veili Hüyetü teşeyyü-i eserinde tesbiti; şiiliğin asıl geçerlisi Hz. Ali taraftarlığıdır Hz. Muhammed S.A.V. buyurur.(Ali ve şiatihi homul feizüne yevmel kıyameti) Ali ile taraftarları kıyamet gününde başarılı olanlardır. Allahın birliğine, Hz. Muhammedin peygamberliğine muhalif ve ehli beyte zalim davranmış islam dininden uzak ve şirk sahibi olanları sevmezler kabul de etmezler...
 

 

 


------------------------------------------------------------------------

(Hz. Muhammed,in Hadislerinden, Biliyormusunuz?
CEVAP.
Hz. Muhammed S.A.V. buyurur; Ya Ali dünyada misalin Kur,andaki ihlas suresi gibidir. Hendek Savaşında Hz. Ali, Amru Bin viddil Amiriye inince, Hz. Muhammed S.A.V. buyurur. İmanın yekünü küfrün yekününe inmiştir. Bir kılıç darbesi ile yok edince S.A.V. buyurur; Ali,nin Amru Bin viddine bir kılıç vuruşu ümmetimin kıyamete kadar yapacağı amellerden kutsaldır. Ali dinimin müftüsü. Ali ile dinim var oldu. Ali ile hükmüm geçerli oldu. Nehirler Mürekkep, Ağaçlar Kalem yer ve gök sayfa, insanlar yazar olsa Nehirler biter Alinin faziletleri bitmez. ALİ KUR,ANLA, KURAN ALİ İLE. HAK ALİ İLE, ALİ HAK İLEDİR. ALİ KONUŞAN KUR,ANDIR....
 

 

 


------------------------------------------------------------------------

Hz.Muhammedin Hadislerinden,Biliyormusunuz.
CEVAP.
S.A.V.buyurur; ben ilmin şehriyim,Ali kapısıdır.Kanıt(ve tül Büyüte min ebvebihe)evlere kapılarından giriniz.Hz.Muhammedin S.A.V.veayetin iması,islam dininin ilmine veHz.Muhammedin bilincine,Hz.Ali,nin velayetine ve sevgisine varmakla kanıtlanır.S.A.V.buyurur Ali,nin velayeti ile şefaatıma nail olursunuz. Miraca çıkarken ARŞIN sağında;Leilaha illallah Muhammeden Resüllüllah soluda ise;Aliyyen veliyüllah yazılı olduğunu gördüm.
(71.)

 

 

>14.09.2008.<

 


------------------------------------------------------------------------

Hz.Muhammedin Tesbitlerinden,Biliyormusunuz.
CEVAP.
S.A.V.buyurur;ya Ali,Allahı bilen ben ve sen yalnız,beni bilen Allah ve sen yalnız,seni bilen Allah ve ben yalnız ASSAFİ Tefsirindeki Tesbitte,Ali İMRAN S.A.67 inişinin sebebi;Hıristiyan bilginlerden Akib ve Muakkebin Hz.Muhammedle S.A.V.ilim yarışı isteğinde bulunduklarında,Hz.Muhammed S.A.V.Medinenin kesibil ahmar semtinde baadaş kurarak Hz.Hasanı ve Hüseyini sağ ve sol dizlerinde oturtturur,Fatimayı ise kucağına,Hz.Ali,yi sırtının arkasına ayağa kalkıp Abai şerifi üzerlerine serer,gök ve yer Nurlarından ayırt edilmez vaziyette olur.anlaşılan ayet Tanıtımına göre Ehli Beytin beşitek nefisolmuştur.
(72.)

 

 

>16.09.2008.<

 


------------------------------------------------------------------------

(ELHÜSEYİN bin Hamdenel Hasibi Hedeyetül kübra eserinde Hz.Hasanla Hüseyne dayalı tesbit)
CEVAP.
Hz.Ali Dünyasını değiştirdiğinde,oğlu Hasan ve hüseyin sabahın erken saatinde kapıya dayanan safvan isimli bedevi deveciye,Hz.Ali,nin şerif cesedini verirler.İslam halkından haberi duyan halk,Hz.Ali,nin evinin kapısı önünde toplanır Hz.Hasana,nasıl olur Resülüllahın halifesi ve vasisi nin bedenini bir deveci bedeviye verirsiniz? derler. halkın talebi üzerine bedevinin arkasından giderler bakarlarki; devenin önü ve arkasında,sağ ve solunda ve tabutun içinde yatan Ali,dir (Dikkat! buyurunuz) Hz.Ali bizim gibi beşer veya ölümlü olaydı, ölümden sonra bir iken beş olurmuydu, ayrıca yüceliğinin kanıtı,yerde mezarı yoktur lakin,ırakın zekevetül bayıd fil arın mağarasından gökler katına göç etmiştir.
(73)

 

 

>20.09.2008.<

 


-----------------------------------------------------------------------

(İSLAMİYETİN İLK BÖLÜNMESİ) Biliyormusunuz?
CEVAP.
Muhammed bin Elmurtada bilfaydil kaşanı, ASSAFİ Kur,an tefsirinde,C.1 S.460 cüzü 6.da, Haccı Mirza Hasan Elhüseyni ellevseni ye dayalı tesbitinde,İRAN diyanet işlerinin ilmi heyet kontrolundan 3.cü asırda,Hz.Muhammed Hac süresinin 27-28 ayetlerinde veda Haccına gitme emri inmiştir. Anlaşılan amaç, peygamberliğinin son farzını yerine getirmekle İslam dininin Hz.Muhammedten S.A.V. sonraki; vasisini ve Halifesini; ve velilik tanıtımını yapmaktır Hz.Muhammed S.A.V.,120 bin Haccı adayı ile beraber Haccını tamamladıktan sonra, dönüşünde (Hum GADİR) vadisinden, Allahın (velilik,vasilik,Halifelik)tanıtımı için MAİDE S.A.67inmiştir. neticede Hz.Muhammede S.A.V.,taş ve develerin Havutlarından yapılan mimber üzerine çıkarak buyurur; şimdi size Allahımın emrini tanıtacağım, kardeşim Cebrail bana defalarca Allahımın emri ile indi, şimdilik Haccı adaylarına hitabım şudur;
(74)

 

 

>20.09.2008.<

 


-------------------------------------------------------------------------

(Hz.Muhammedin,Allahın emriyle açıkladığı veliyi,vasiyi)biliyormusunuz?
CEVAP.
Benden sonra vasiyim,halifem ve ümmetimin imamı,menzili benden sonra, Musanın Harundan menzili gibidir yalnız benden sonra peygamber yoktur. Ey müslüman alemi biliniz Allah,Ali'yi sizlere imam ve halifem seçti,Hükmü aceminize Arabınıza Hür yaşıyanınıza haktır.İtaat etmeyen,karşı gelen,Halifeliğini kabul etmeyen şefaatımdan mahrumdur biliniz. Ali imamul-mubindir.Ali kitabul mubindir.Ali kitabın varisidir,Ali'den şaşmayınız, nefret etmeyiniz,uzaklaşmayınız.Saatlerce süren tanıtımdan sonra S.A.V.Hz.Ali'yi elinden tutarak mimberin üzerine çıkarlar ve buyurur;(Ali benden ben Ali'den,ben kimin mevlası isem Ali'de mevlasıdır.Rabbim Ali'nin velisine veli ol,düşmanına düşman ol, mahcup etmek isteyeni mahcup et. ;
(75)

 

 

>23.09.2008.<

 


------------------------------------------------------------------------

(Yine Hz.Muhammedin bu uzunca tanıtımına kanıt)Biliyormusunuz.
CEVAP,
Yine Hz.Muhammedin bu uzunca tanıtımına kanıt,Haccı adaylar arasından NUMAN bin sabit elfehri, Hz.Muhammedin mimberi yanına gelerek derki;ya Muhammed her emrini kabul ettik yetmedimi,şimdilik amcan oğlu Ali'yibaşımıza halife tayin ediyorsun,bu sendenmi yoksa Allahın'ın emrimi ?Hz.Muhammed S.A.V.buyurur;Allahımın emridir.İnanmayan Numan derki,Allahım Muhammed söyleyişinde sadıksa üzerime gökten taş indir,sözü bitmeden cezalanan Numan hakkında MİRAC S.A.1-2 de kanıtlıdır.bu tanıtımı kanıtlayan sünni bilginlerdenAhmet bin Hanbel müsnedinde C.4 S.282 İmamu Ğazeli sırrul alemin eserinde S.12 Bin El Cevzi tezkiretul Havas S.29 ERREZİ Tefsirinde C.3 S.63'te ve daha kanıtlar vardır.İşte biatın tanıtımından sonra biatı kabullenenler Hz.Ali veEhli beyt taraftarları Alevilerdir,kabullenmeyenler fitne taraftarıdır. BÖLÜM, (76)

 

 

>23.09.2008.<

 


------------------------------------------------------------------------

(İKİNCİ BÖLÜNME) Biliyormusunuz?
CEVAP.
Osman Halifeliğe talip olduğunda,İslamiyette kabullenenler ve kabullenmeyenler arasında bölünme olmuştur.77.

 

 

>28.09.2008.<

 


------------------------------------------------------------------------

(ÜÇÜNCÜ BÖLÜNME' Biliyormusunuz?
CEVAP.
Hz.Ali Halifeliğe geçince muaviye kabullenemez ve sıffın savaşına sebep olur.Neticede mevki hırsıyla 40 bin müslümanın kanına sebep olur ve hileli şüra hakemliği ile halifeliğe geçer ve İslamiyette nifak zülüm, bidaat,getirir. kiracı yazarlara ödül vererek EHLİ Beyt hadislerini ve seven Alevilere İtham ve İftira dolu kitaplarla İslam halkını bir birine kindar eder.BÖLÜM.78

 

 

>28.09.2008.<

 


------------------------------------------------------------------------

(MUAVİYE'nin yaptıklarını) Biliyormusunuz?
CEVAP.
Hz.Ali'yi mescitte vurdutturur.Hz.Hasanı zehirletir,sevenlerine suikast ve zülumda bulunur.Hz.Ali'yi bin bir ay mimberler üzerinde seb ettirmesi ile Ehli beyt sevenlerini camilerden uzaklaştırır.Ehli beyt'ten kalma 5,rekat cenaze namazını 4, rekata indirttirir.namazın duasında(Hayrihi veşerrihi min Allah)muaviyenin tertibidir.BÖLÜM.79

 

 

>07.10.2008.<

 


-------------------------------------------------------------------------

(Hz.MUHAMMED'İN BIRAKTIĞI O İKİ VASİYETİ'Nİ)Biliyormusunuz.
CEVAP.
S.A.V. Dünyasını değiştirmeye yakın, vasiyet olarak buyurur. Size Şanı büyük iki şey bıraktım, Birincisi; Gökle yeri birbirine kenetlendiren Allahın Kitabı Kur'anı Kerimdir. İkincisi; Gök ve yerin ağırlığındaki itretim Ehli Beytimdir. Kendilerine inanarak kenetlenen hak ehlidir.>12.10.08< Bölüm,80.

 


------------------------------------------------------------------------

Hz.Muhammed'in Hadislerinden,S.A.V. Buyurur.
CEVAP.
(Size emanetim gök ile yerin ağırlığında,Allahın kitabı Kur'anı kerim, ve itretim Ehli Beytim,Ali Fatima Hasan ve Hüseyin'dir) karşılarında gururlanmayın,zalim davranmayın,yok olursunuz. Sevgilerinden de geri kalmayınız,yok olursunuz.İlimde karşılarına dikilmeyiniz,sizden bilgindirler.Ehli Beytimin sevgisiyle şefaatıma nail olursunuz. Ehli Beytimle cennete girersiniz.>19.10.2008<.

 -------------------------------------------------------------

(ALİ İMRAN S.A. 21.32.)
Ya Muhammed söyle; eğer Allaha itaat ediyorsanız,ardımdan geliniz ve bana tabi olunuz, Allah sizi sever ve günahlarınızı affeder.(AYET 32)Ya Muhammed S.A.V. söyle, Allah ve Resulüne itaat ediniz Başkalarına itaatınız geçersizdir. Allah kafirleri sevmez,(Resulüne ve Ehli Beytine) kılıç ve kalemle zülüm edenlere itaat günah kazandırıcıdır,Allah ve Resulünün emri haktır.>28.10.2008<.

 -------------------------------------------------------------

Allah (cc),kendi nurundan beş esma yarattı, bu mübareklerin isimlerini biliyormusunuz.
Cevap, 1. Hz. Muhammed, 2. Hz. Ali, 3. Hz. Fatımay-ı Zehra, 4. Hz. Hasan-ı Muşteba, 5, Hz.Hüseyin-i Kerbela.

-------------------------------------------------------------

(HADİD) süresinde (Huval Batinu vazzahır) anlamı
CEVAP.
Allah batinidir, gizliliği idrak edilemez, zahirdir, anlamı her yerde hazır nazır mevcuttur, Peygamberlerin zahiri, insalar arasında görülen bilinen sıfatlarıdır. Batinileri ise kendilerine inen vahi ve gösterdikleri kerametleridir. islam dinin batini ise gizlisi (Taki kayyım Hanif) Hz. Muhammedin ve Hz. Ali'nin Hara Dağınının sür mağarasında kıldıkları dindir.05.11.208.

 -------------------------------------------------------------

(El kanduzi tesbitinden)(Hz.Muhammed S.A.V.buyurdular.
CEVAP.
ben Ali'den, Ali benden, ben ve Ali Allahın öz nurundan yüce Allaha, arşın gölgesinde Adem yaratılmadan 80,bin sene önce tesbih ettik. Hz.Ali ile Hz.Muhammed islam dininde biri birinden ayırt edilemezler...16.11.2008..

 -------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------GÜNEŞ TV CANLI YAYIN
 
 
 

Watch live streaming video from yusufaslantv at livestream.com


 

 
((((((Malatya))))))
((((((Fethiye))))))

Make a Free Website with Yola.